Italienske fagdager

Italienske fagdager

Text in English below. / Testo in italiano sotto.

ØKONOVA hjelper utenlandske bedrifter å etablere seg i Norge, og støtter også norske bedrifter med virksomhet i utlandet. Vi synes det er spennende å bidra til økt aktivitet over landegrensene, og er blant annet stolte medlemmer av Norsk-Italiensk Handelskammer.

Derfor la vi vår siste fagdag til Italia hvor vi fikk mange interessante møter og nyttig faglig påfyll. Den norske ambassaden i Roma og handelskammeret oppdaterte oss på italiensk politikk, økonomi og digitalisering. Gjennom bedriftsbesøk lærte vi mer om italienske regnskapsregler og skattesystemet. Og ikke minst fikk vi en bedre forståelse av italiensk forretningskultur og næringsliv.

Det ble virkelig mange hyggelig møter og mye faglig påfyll, og vi gleder oss over å ha knyttet flere kontakter på den italienske side. Vi fikk naturligvis gleden av å fylle magen med det italienske kjøkken, og kunne dra hjem med mange gode opplevelser. Arrivederci!


ØKONOVA helps foreign companies to establish in Norway, as well as we support Norwegian businesses abroad. We love to expand cross-border activites, and are also proud members of the Norwegian-Italian Chamber of Commerce.

Hence our last accounting seminar was held in Italy where we had many interesting meetings. The Norwegian Embassy in Rome together with the Chamber of Commerce updated us on Italian politics, economics and digitalization. During our visits we learned a lot more about Italian accounting and the tax system. And we got a far better understanding of Italian culture and the way of doing business.

We had the pleasure of meeting a lot of nice people, and to discuss many interesting matters. We look forward to follow up the new contacts that we made on the Italian side. As always with Italy, we returned home full of the Italian kitchen, good memories and experiences. Arrivederci!


ØKONOVA aiuta le società straniere a stabilirsi in Norvegia, oltre a supportare le imprese norvegesi all’estero. Amiamo espandere le attività transfrontaliere e siamo anche orgogliosi membri della Camera di Commercio Italo-Norvegese.

Quindi il nostro ultimo seminario finanziario si è tenuto in Italia, dove abbiamo avuto molti incontri interessanti. L’ambasciata norvegese a Roma, insieme alla Camera di Commercio, ci ha aggiornato su politica, economia e digitalizzazione italiane. Durante le nostre visite abbiamo imparato molto di più sulla contabilità italiana e sul sistema fiscale. Per finire, abbiamo una comprensione molto migliore della cultura italiana e del modo di fare business.

Abbiamo avuto il piacere di incontrare molte persone simpatiche e di discutere di svariate questioni interessanti. Non vediamo l’ora di dare seguito ai nuovi contatti che abbiamo preso dalla parte italiana. Come sempre in Italia, siamo tornati a casa pieni di cucina italiana, bei ricordi ed esperienze. Arrivederci!